Ba điều kiện bảo hiểm hàng hóa a b c

593 Lượt xem

Ba điều kiện bảo hiểm hàng hóa a b c

[Cập nhật] Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A

Phạm vi bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A – Mọi rủi ro

ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c
ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c

Điều khoản tổn thất chung

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định trong các điều khoản đã quy định. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.

Tham khảo thêm : bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A phải thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn

ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c
ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c

Điều khoản luật pháp và tập quán Anh

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A này tuân theo luật pháp và tập quán Anh

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A, những người làm công và đại lý của họ đối với các tổn thất thuộc phạm vi của bảo hiểm này là:

Phải thực hiện mọi biện pháp được coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

Mời tham khảo thêm: Bán bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Phải bảo lưu và thực hiện các quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hoá hay người thứ thứ ba khác và Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện A ngoài trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng đẻ thực hiện nghĩa vụ này.

ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c
ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c

 [Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện B

NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều khoản rủi ro

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện B này bảo hiểm

 • Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý do:

  • Cháy hay nổ

  • Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật

  • Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh

  • Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoàI không kể nước

  • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn

  • Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh,

 • Đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân:

  • Hy sinh tổn thất chung

  • Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu

  • Nước biển, nước sông hay nước hồ tràn vào tàu, thuyền, hầm hàng, phương tiện vận chuyển container hoặc nơi chứa hàng

1.3       Tổn thất toàn bộ bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên, hay đang dỡ khỏi tàu hoặc thuyền.

Mời xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 2022

ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c
ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c
 1. Điều khoản tổn thất chung

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định hay ở những điều khác trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.

 1. Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lôĩ”

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu phải thông báo cho Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn

ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c
ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c

[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C

NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều khoản rủi ro- bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C này bảo hiểm

 • Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý do

  • Cháy hay nổ

  • Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật

  • Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh

  • Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài không kể nước

  • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn

 • Đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân:

  • Hy sinh tổn thất chung

  • Ném hàng khỏi tàu

Điều khoản tổn thất chung

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định ở các điều khoản hay ở những điều khác trong hợp đồng bảo hiểm này. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành

Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn

ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c
ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c

Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong đơn bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong những thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước hoặc

Khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên trong đơn bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C

Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C chọn dùng hoặc

Để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc

Để chia hay phân phối hàng hoặc

Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng.

Nếu sau khi hàng dỡ tàu khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hàng hoá đước gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó.

ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c
ba-dieu-kien-bao-hiem-hang-hoa-a-b-c

 

Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (phụ thuộc quy định kết thúc nói trên và quy định trong điều 9 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kỉểm soát của Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện C, khi tàu chạy lệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu

Điều khoản này tuân theo luật pháp và tập quán Anh

Bảo hiểm này tuân theo luật pháp và tập quán Anh

# Tư vấn thêm các điều kiện bảo hiểm hàng hóa A,B,C ?

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài:1900545455

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

Email:pjicosaigon@gmail.com

Website:baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net

Zalo, Viber: 0932.377.138

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *