Bảo hiểm công trình xây dựng

1183 Lượt xem

Bảo hiểm công trình xây dựng là bảo hiểm mà chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công phải mua cho công trình của mình. Bảo hiểm công trình xây dựng này bao gồm 2 phần chính là phần bảo hiểm cho thiệt hại vật chất của chính công trình và phần bảo hiểm cho bên thứ ba có thể bao gồm cả những công trình lân cận. Phí bảo hiểm công trình xây dựng tùy vào giá trị của công trình và hạn mức bồi thường cho bên thứ ba.

bảo hiểm công trình xây dựng

#1.Ai mua bảo hiểm công trình xây dựng

Bên mua bảo hiểm công trình là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm;

Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm;

Tham khảo thêm: bảo hiểm xe ô tô

#2. Đối tượng của bảo hiểm công trình xây dựng

 1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;

 2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;

 3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;

 4. Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;

 5. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

 6. Trách nhiệm đối với người thứ ba.

bảo hiểm công trình xây dựng

#3.Thời gian bảo hiểm công trình xây dựng là bao lâu

Trách nhiệm của PJICO bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi các hạng mục được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường. Trong trường hợp Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình /hợp đồng bảo hiểm được ký kết sau khi công trình đã khởi công thì hiệu lực hợp đồng được xác nhận trong  Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình/hợp đồng bảo hiểm

Tham khảo thêm: Bảo hiểm bắt buộc ô tô

Tham khảo thêm: Bảo hiểm bão lũ lụt nhà xưởng

Tuy nhiên, Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng /hợp đồng bảo hiểm xây dựng chỉ thực sự có hiệu lực sau khi người được bảo hiểm đã trả phí bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình/hợp đồng bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản.

bảo hiểm công trình xây dựng

Đối với những bộ phận, những hạng mục công trình đã được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng thì trách nhiệm của PJICO đối với những bộ phận, những hạng mục công trình này sẽ chấm dứt kể từ thời điểm bàn giao hoặc đưa các bộ phận, các hạng mục công trình đó vào sử dụng.

Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình /hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /hợp đồng bảo hiểm. Mọi trường hợp kéo dài thời hạn bảo hiểm đều phải được PJICO đồng ý bằng văn bản.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm rủi ro tài sản

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ kho hàng

bảo hiểm công trình xây dựng

#4.Bảo hiểm thiệt hại vật chất

Cam kết bảo hiểm

Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân đã bị loại trừ một cách cụ thể, rõ ràng gây ra tới mức cần phải sửa chữa hoặc thay thế thì PJICO có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định tại GCNBH/hợp đồng bảo hiểm này bằng cách trả tiền, sửa chữa hoặc thay thế (theo sự lựa chọn của PJICO ). Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng /hợp đồng bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

Tham khảo thêm: Bảo hiểm nhà máy

PJICO có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tai nạn dẫn đến yêu cầu bồi thường với điều kiện số tiền bảo hiểm cho chi phí này đã được quy định trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm

bảo hiểm công trình xây dựng

#4.Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba

Cam kết bảo hiểm.

Trong phạm vi các số tiền bảo hiểm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /hợp đồng bảo hiểm, PJICO sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm những số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do việc gây ra:

Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba (chết hay không chết người);

Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba;

Trách nhiệm của PJICO chỉ phát sinh với điều kiện những thiệt hại nêu trên có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo thoả thuận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng /hợp đồng bảo hiểm tại khu vực công trường hay khu vực phụ cận trong thời hạn bảo hiểm.

bảo hiểm công trình xây dựng

Đối với những yêu cầu bồi thường được chấp nhận thanh toán, ngoài các khoản chi phí phải trả thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO có trách nhiệm bồi thường thêm cho người được bảo hiểm:

 • Tất cả chi phí pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm;

 • Tất cả các chi phí đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của PJICO,

Trách nhiệm của PJICO thuộc phần này không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /hợp đồng bảo hiểm

bảo hiểm công trình xây dựng

#5.ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ CHỮA CHÁY

Đơn bảo hiểm công trình này mở rộng bảo hiểm cho :

a) Toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình dập lửa

b) Toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển nước và/ hoặc các chất chữa cháy

c) Toàn bộ chi phí làm sạch

d) Công việc lắp đặt các vật cản tạm thời

Phát sinh từ những tổn thất gây ra do bất kỳ rủi ro nào được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này. Với điều kiện rằng trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH cho mỗi và mọi vụ tổn thất,

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ

 Tham khảo thêm:  Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 

Tổng trách nhiệm của đơn bảo hiểm này cho cả tổn thất vật chất, chi phí chữa cháy và các chi phí khác không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm của tài sản được bảo hiểm.

Chi phí cứu hoả và các chi phí khác sẽ không được tính đến trong việc xác định giá trị thay thế khi áp dụng bất kỳ điều khoản nào khác hợp thành với đơn/hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này.

bảo hiểm công trình xây dựng

#6.ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ ĐỘI CHỮA CHÁY

Nếu tài sản được bảo hiểm bị phá hủy hoặc thiệt hại và được bồi thường theo Đơn bảo hiểm công trình này, Đơn bảo hiểm công trình này sẽ mở rộng để bồi thường cho các chi phí liên quan đến đội chữa cháy chuyên nghiệp mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu theo quy định của Cơ quan công quyền.

Với điều kiện rằng trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH cho mỗi và mọi vụ tổn thất và trong mọi trường hợp tổng trách nhiệm của Người bảo hiểm sẽ không vượt quá tổng  số tiền bảo hiểm.

bảo hiểm công trình xây dựng

Ngoài ra, các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ của Đơn/hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này vẫn phải được tuân thủ

#7. Liên hệ mua bảo hiểm công trình xây dựng

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài: 1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email: pjicosaigon@gmail.com

 • Website: baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *