Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

1419 Lượt xem

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là loại hình bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển xuất nhập khẩu từ Việt nam đi các nước và ngược lại. Bảo hiểm này bồi thường cho những hư hỏng, thiệt hại, mất mát trong quá trình vận chuyển này. Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tính trên giá trị của lô hàng.

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cần

Cung cấp thông tin của lô hàng thông qua giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa hoặc các chứng từ như sales contract, invoice, packing list.

Cung cấp các chứng từ liên quan đến tàu vận chuyển như nơi đi nơi đến, con tàu như bill of landing

Phạm vi bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Hợp đồng bảo hiểm có thể được ký kết theo một trong những điều kiện sau:

Điều kiện A:

Theo điều kiện này, Bảo hiểm PJICO chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm

Điều kiện B:

theo điều kiện này, Bảo hiểm PJICO chịu trách nhiệm đối với:

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bài tập tính phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,phí bảo hiểm hàng hóa

Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

  • Cháy hoặc nổ;

  • Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

  • Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

  • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;

  • Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;

  • Động đất, núi lưả phun hoặc sét đánh;

 1. Những mất mát hư hỏng xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

  • Hy sinh tổn thất chung;

  • Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu;

  • Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm   hàng, phương tiện vận chuyển, công- ten-nơ hoặc nơi chứa hàng;

 2. Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.

  hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển,bảo hiểm vận chuyển hàng hóa,tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm vận chuyển hàng hóa quốc tế,

 3. Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hạơc phương tiện chở hàng mất tích.

Điều kiện C:

theo điều kiện này Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với:

Tham khảo thêm: Bảo hiểm bắt buộc ô tô

Tham khảo thêm: Bảo hiểm bão lũ lụt nhà xưởng

 1. Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

  • Cháy hoặc nổ;

  • Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

  • Tàu đâm va nhau hạơc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

  • Dỡ hàng tạo một cảng nơi tàu gặp nạn;

  • Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật, hoặc trật bánh.

 2. Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:

  • Hy sinh tổn thất chung;

  • Ném hàng khỏi tàu;

 3. Hàng hóa được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.

Dù hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “A”, “B” hay “C” trong mỗi trường hợp Người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất và chi phí sau đây:

Tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng

Tham khảo thêm: Bảo hiểm rủi ro tài sản

mua bảo hiểm hàng hóa,mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,các loại bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,giáo trình bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Quyền lợi tăng thêm bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng Hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chỉ ra nhằm tránh hay liên quan đến việc tránh khỏi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gì trừ những trường hợp đã loại trừ tại chương III của Quy tắc này hay những trường hợp loại trừ khác quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, khi có tổn thất chung Người được bảo hiểm cần hỏi ý kiến Bảo hiểm PJICO trước khi kê khai và ký cam kết tổn thất chung.

Những chi phí và tiền công hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công và đại lý của họ đã chi nhằm phong tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm để bồi thường và kiện người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba nào khác, với điều kiện những chi phí và tiền công này phải được giới hạn trong phạm vi những tổn thất thuộc trách nhiệm Bảo hiểm PJICO .

Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ kho hàng

Tham khảo thêm: Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

bảo hiểm xuất nhập khẩu,bài tập bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển,vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Bảo hiểm PJICO chịu trách nhiệm bồi thường.

Phần trách nhiệm thuộc điều khoản “Tàu đâm va nhau đôi bên cùng chịu trách nhiệm” ghi trong Hợp đồng vận chuyển được coi như là một loại tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đó thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Bảo hiểm PJICO biết. Bảo hiểm PJICO dành quyền bảo vệ Bảo hiểm PJICO, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu các phí tổn.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm nhà máy

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ

các loại bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa đường biển,các công ty bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,

Mở rộng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “B” hay “C”, nếu người được bảo hiểm yêu cầu thì Bảo hiểm PJICO có thể nhạn trách nhiệm bảo hiểm thêm một hay nhiều loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm theo thoả thuận:

–  Rủi ro trộm cắp và/hoặc không giao hàng.

–  Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra.

–  Hư hại do nước mưa, nước ngọt do đọng hơi nước và hấp hơi nóng.

–  Gỉ và ôxy hoá.

–  Vỡ, cong và/hoặc bẹp.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm xe ô tô

khi nào mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu,bảo hiểm đường biển

–  Rò, rỉ và/hoặc thiếu hụt hàng hoá.

–  Hư hại do móc cẩu hàng.

–  Dây bẩn do dầu và/hoặc mỡ.

–  Và những rủi ro khác tương tự.

Bảo hiểm PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá xếp trên boong tàu trái với tập quán thương mại. Đối với hàng xếp trên boong phù hợp với tập quán thương mại chỉ có thể được bảo hiểm theo điều kiện “C”.

– Nếu theo tập quán địa phương cần phải sử dụng sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển khác để chuyên chở hàng hoá được bảo hiểm từ tàu biển vào bờ hoặc ngược lại thì Người bảo hiểm cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với rủi ro về sà lan như đã ghi trong điều 2 Quy tắc này với đièu kiện Người được bảo hiểm phải thông báo trước cho Người bảo hiểm biết về những thay đổi đó và phải nộp thêm phí bảo hiểm theo thảo thuận. Tuy nhiên, quy định này không bao gồm trường hợp sà lan dùng vào việc chứa hàng ngaòi quá trình vận chuyển bình thường.

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu thế nào ?

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm, người có nhu cầu phải làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ các điều khoản sau đây:

a) Tên Người được bảo hiểm

b) Tên hàng hoá cần được bảo hiểm

c) Loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm

d) Trọng lượng hay số lượng hàng hoá được bảo hiểm

e) Tên tàu biển hoặc loại phương tiện vận chuyển

f) Cách thức xếp hàng được bảo hiểm xuống tầu (xếp trên boong, dưới hầm tàu, chở rời, v.v…)

g) Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng hoá được bảo hiểm

h) Ngày tháng phương tiện chở hàng bảo hiểm bắt đầu rời bến.

i) Giá trị hàng hoá được bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

k) Nơi thanh toán bồi thường.

Ngoài ra người có nhu cầu mua bảo hiểm còn phải báo cáo cho Bảo hiểm PJICO biết những tình huống quan trọng khác mà họ biết để giúp cho Người bảo hiểm phán đoán rủi ro.

Nếu khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, người có nhu cầu mua bảo hiểm chưa thể cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết nói trên thì họ có trách nhiệm báo tiếp cho Người bảo hiểm biết những chi tiết còn thiếu ngay khi họ được biết.

Giá trị bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị do Người được bảo hiểm khai báo

Nếu Người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm như sau:

Giá trị bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hoá đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn), cộng chi phí vận chuyểnphí bảo hiểm.

# Tư vấn thêm Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu?

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài:1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email:pjicosaigon@gmail.com

 • Website:baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

⭐️ Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu ở đâu tốt?

Trả lời: Vui lòng liên hệ Bảo hiểm PJICO để được tư vấn báo giá miễn phí.

⭐️ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bao nhiêu?

Trả lời: Phí bảo hiểm này được tính trên giá trị từng lô hàng cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *